VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ, VÝROBKŮ A SLUŽEB

účinné od 1.4.2014, které se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“)

 • Společnost Sklenářství ALFAGLASS s.r.o. (dále jen „prodávající“) se kupní smlouvou, uzavřenou s kupujícím, zavazuje dodat a předat kupujícímu zboží specifikované kupujícím (co do druhu, rozměrů, množství, atd.) a kupující se zavazuje zboží převzít, vyzvednout, odvézt a zaplatit jeho kupní cenu, sjednanou dohodou smluvních stran. Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb společnosti Sklenářství ALFAGLASS s.r.o. (dále jen „VODP“) jsou nedílnou součástí každé kupní nebo jiné smlouvy či smluvního ujednání (dále jen kupní smlouvy), uzavřené prodávajícím s jinou osobou (dále jen kupující) a slouží k vymezení práv a povinností obou smluvních stran. Ustanovení VODP jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není v kupních či jiných smlouvách uvedeno jinak. Tyto VODP jsou přiměřeně platné i pro uzavřené
 • smlouvy o dílo. Pojem „zboží“ a/nebo „výrobky“ v textu VODP znamená předmět plnění poskytovaný prodávajícím kupujícímu dle kupní smlouvy.
 • Kupující byl před nebo nejpozději při uzavřením kupní smlouvy seznámen s VODP a jejich znění akceptoval. Za seznámení se s VODP se považuje i jejich doručení elektronickými prostředky kupujícímu, jejich vyvěšení na provozovně prodávajícího a jejich zveřejnění na www stránkách prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy, popř. odběrem zboží, kupující souhlasí se zněním aktuálně platných VODP, které jsou v aktuálním znění vyvěšeny na www.alfaglass.cz.
 • Všechny návrhy, nabídky, dodávky, dohody, služby a prodejní operace prodávajícího se řídí výhradně těmito VODP, nestanoví -li jednotlivá dílčí kupní smlouva jinak.
 • Vznik, zánik nebo změna závazkových vztahů (např. kupní smlouvy, zajištění závazků) mezi účastníky, jakož i práva a povinnosti z toho vyplývající, je možný pouze písemnou formou. Vylučuje se možnost uzavření ústního smluvního vztahu a jeho změn a smluvních ujednání v jiném rozsahu a za jiných podmínek, než je uvedeno v písemné formě.).
 • Všeobecné obchodní a dodací podmínky se stávají závazné pro obě strany závazkového vztahu, jakmile dojde k řádnému a včasnému přijetí návrhu na uzavření smlouvy (oferty) stranou, které je určen a k dohodě o jejích podstatných náležitostech. VODP, na které se v písemné smlouvě strany odkazují, nemusí být samostatně účastníky smluvního vztahu podepisovány.
 • Pokud je ve VODP zmíněna cena, pak se jedná vždy o cenu bez DPH.
 • Jakákoli změna VODP může být v průběhu trvání smluvního vztahu přijata prodávajícím jednostranně s tím, že prodávající takovou změnu před nabytím účinnosti kupujícímu oznámí, a to alespoň 30 dní předem. Kupujícím má v takovém případě právo do doby nabytí účinnosti změny VODP odstoupit od znění VODP, písemným oznámením o odstoupení doručeném prodávajícímu.
 • Veškeré návrhy prodávajícího o kupní ceně (návrh kupní ceny), popř. o její změně nebo i o ostatních náležitostech smluvního ujednání nebo obsahu VODP neprojevené v písemné formě, prodávajícího nezavazují.
 • Prodávající není návrhem ceny a ostatními náležitostmi smluvního ujednání v návrhu uvedenými vázán, informace poskytnuté prodávajícím před uzavřením smlouvy mají informativní charakter. Prodávající deklaruje, že informace může být podkladem pro uzavření budoucí smlouvy po dobu 30 dnů, počítaných ode dne následujícího po odeslání návrhu kupujícímu. Návrh zaniká, není-li v určené době přijat, nebo není-li odvolán prodávajícím.
 • Cenová nabídka (návrh kupní ceny) prodávajícího se omezuje výlučně na přesné vymezení a specifikaci zboží, které je již jednoznačně určeno co do druhu, množství a technických parametrů (specifikace zboží, služeb a podmínky dodávky), a to tak, aby nedošlo k záměně za jiné zboží či službu. Změna specifikace zboží, učiněná kupujícím, se považuje za nový návrh. Orientační cenové informace, předložené kupujícímu na základě jeho nepřesně určeného zboží, se nepovažuj í za návrh kupní ceny a prodávající jimi není vázán.
 • Cenové nabídky prodávajícího vychází ze zákaznické specifikace zboží provedené kupujícím, bez znalosti místních poměrů. Posouzení vhodnosti zboží probíhá pouze na základě výslovného požadavku kupujícího a toto musí být ze strany prodávajícího písemně potvrzeno.
 • Nabídka (objednávka), jež je návrhem na uzavření smlouvy, musí mít písemnou formu. Za dodržení písemné formy se považuje i zaslání návrhu (objednávky) elektronickými prostředky. Nabídka může být též učiněna ústně, a to výhradně v místě provozovny prodávajícího.
 • Kupní smlouva je uzavřena a účinná, jakmile je nabídka, předkládaná kupujícím a obsahující podstatné náležitosti, prodávajícím přijata.
 • Stejné právní následky, uvedené v předchozím bodě nastanou, potvrdí-li kupující prodávajícímu Potvrzení zakázky, Dodací list, Daňový doklad (fakturu),nebo jinou výzvu k zaplacení kupní ceny.
 • Kupní smlouva může být uzavřena i jako rámcová, tj. bez časového omezení nebo na časově omezenou dobu (např. roční) či věcně (např. projekt nebo určitý druh zboží apod.) nebo na plnění zboží předem neurčeného zboží co do množství a druhu s tím, že každé jednotlivé plnění z této smlouvy (tzv. dílčí dodávka) musí být kupujícím v dostatečném předstihu specifikována písemně co do druhu a množství a doby plnění. O uzavření tzv. dílčí dodávky platí přiměřeně ujednání uvedené v předchozích bodech.
 • Prodávajícím zaslané „Potvrzení zakázky“ kupujícímu se považuje v celém rozsahu za správné a potvrzené kupujícím v případě, že nebude kupujícím písemně připomínkováno do 24 hodin od jeho odeslání prodávajícím formou komunikace podle odstavce s názvem: FORMA KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ.
 • VODP.
 • Prodávající tímto informuje kupujícího, že má v úmyslu zřídit pojištění pohledávek u svého smluvního pojistitele, s čímž kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí, jakožto i s případným předáním příslušných podkladů vyžadovaných pojistitelem. V případě, že pojistitel odmítne prodávajícímu kupujícího pojistit či požadovanou pojistnou hodnotu sníží pod úroveň hodnoty obchodního případu, je prodávající oprávněn jednostranně změnit platební či dodací podmínky smlouvy s kupujícím. Tento akt nebude považován za porušení dohodnutých podmínek uzavřené kupní smlouvy ze strany prodávajícího.
 • Pokud nejsou pokyny kupujícího určené k zadání pro výrobu výrobků prodávajícím na objednávce kupujícího detailně specifikovány (zboží je určeno jen např. druhovým označením zboží), smluvní strany si dohodly, že k výrobě zboží použije prodávající specifikaci dle svých Standardních zadávacích podmínek, které jsou kupujícímu k dispozici.
 • V případě nejednoznačné či víceznačné specifikace zboží kupujícím, kterou prodávající nemohl ověřit, se za správnou považuje ta, jak ji uvedl prodávající. Prodávající neprovádí statické posouzení výrobků, pokud není písemně uvedeno jinak.
 • Při rozdílu mezi písemnou podobou objednávky a elektronickým zadáním dat (e-mail, CD apod.), má vždy přednost elektronická podoba dat.
 • Zadává-li kupující tvar výrobku šablonou, je tato šablona dodána na jeho náklady do místa výroby prodávajícího.
 • Šablony musí být dodány na materiálech nedeformujících tvar zadání, v měřítku 1:1. V případě použití šablony na jiném materiálu (papír, karton, atd.) který může deformovat zadání, prodávající nenese odpovědnost za případné rozměrové či tvarové nesrovnalosti. Na každé šabloně musí být čitelně uvedeno jméno objednatele, číslo objednávky a vyznačení pohledové strany. Je-li tvar zboží určen nákresem a zároveň i šablonou, a tyto nejsou ve shodě, jsou za rozhodující považovány údaje vyplývající z šablony.
 • Je-li k objednávce přiložena příloha (výkres, skica, foto, atd.) a údaje uvedené v této příloze jsou v rozporu s objednávkou, jsou za rozhodující považovány údaje, uvedené v objednávce.
 • Dohoda o změnách spočívajících ve změnách rozměrů, množství či jiné specifikaci zboží je možná nejpozději před zadáním objednávky zboží do výroby, jinak v platnosti zůstává původní objednávka/závazek kupujícího.
 • Součástí dohody o změnách skutečností uvedených v tomto bodě musí být i dohoda o změně doby, ve které má prodávající svůj závazek splnit, jinak je dohoda o změně neplatná.
 • Za úkon, učiněný v písemné formě (tedy doručení listiny straně, které je adresována) je považován i úkon učiněný elektronickými prostředky obvykle a běžně užívanými a umožňující zachycení textu doručované listiny.
 • Jakékoli doručování obsahu listin se považuje za doručené:
 1. dnem fyzického předání listiny, je-li doručována prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrem nebo osobně za podmínky, že je doručeno na adresátem oznámené doručovací místo nebo na adresu uvedenou v obchodním nebo živnostenském rejstříku,
 2. okamžikem doručení emailové zprávy obsahující text doručované listiny, je-li zaslána elektronickými prostředky na posledně známou elektronickou adresu, kterou si obě strany pro stanovený způsob komunikace vzájemně vyměnily,
 3. okamžikem odeslání potvrzení o neporušeném doručení z telefaxového přístroje adresáta, je-li doručováno faxem.

Při komunikaci elektronickými prostředky je adresát zprávy povinen k výzvě odesílatele přijetí zprávy potvrdit.

 • Účastníci závazkového vztahu souhlasí, že výstupní listiny z elektronické komunikace, obsahující projev vůle toho kterého účastníka, jsou důkazním prostředkem v případě sporu.
 • Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn, jakmile prodávající oznámí kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí a umožní kupujícímu s ním nakládat v místě svého výrobního závodu. Za oznámení se považuje i uvedení termínu odběru na „Potvrzení zakázky“ či jiném dokumentu, poskytnutém prodávajícím kupujícímu.
 • Nepřevezme-li a neodveze-li kupující zboží bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno, že s ním může nakládat, nejpozději však v době 14 dnů, počítané ode dne oznámení, je se splněním svého závazku převzít zboží v prodlení a prodávajícímu vznikne právo zboží uskladnit nebo zajistit jeho uskladnění ve skladišti svém nebo u třetí strany na základě uzavření smlouvy o skladování s třetí osobou ve prospěch kupujícího (z příkazu kupujícího vyplývajícího z těchto VODP) a uplatnit nárok na zaplacení kupní ceny a na zaplacení nákladů, spojených s uskladněním zboží u třetí osoby. Předáním výrobku k uskladnění se považuje závazek prodávajícího za splněný (náhradní způsob dodání) a prodávající je oprávněn kupujícímu zboží vyúčtovat (vystavením řádného daňového dokladu). Kupujícím již zaplacená záloha na kupní cenu, popř. částečné či úplné
 • zaplacení kupní ceny, se započítává proti řádnému daňovému dokladu vystavenému na základě tohoto odstavce. Nárok na náhradu škody způsobený nepřevzetím zboží kupujícím není vystavením řádného daňového dokladu nijak dotčen.
 • Uskladní-li prodávající nevyzvednuté zboží ve svém skladu, vznikne mu právo účtovat skladné a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady za skladování (skladné) ve výši 30 Kč za jeden stojan s uskladněným zbožím za každý započatý týden uskladnění. Skladové listy a zboží může prodávající kupujícímu předat až po úhradě skladného, zaplaceného kupujícím.
 • Je-li obsahem závazku prodávajícího dodat zboží na místo určené kupujícím (dodací místo), je jeho závazek dodat zboží splněn jeho předáním zástupci kupujícího v místě určení. Pokud toto převzetí kupující svévolně omezí či bezdůvodně odmítne, postupuje se dle prvního bodu této kapitoly a násl. VODP. Kupující je povinen v dostatečném předstihu oznámit prodávajícímu osobu, kterou zplnomocnil k převzetí předmětu kupní smlouvy v dodacím místě. Prodávajícímu, pro účely řádného plnění, kupující oznámí včas a prokazatelným způsobem, že je v místě dodaní zboží zabezpečeno jeho řádné převzetí osobou k tomuto úkonu zmocněnou
 • a oprávněnou (dále jen přejímatel) k podpisu dodacího listu. Není-li přejímatel v místě a v době osobně dodání přítomen odevzdá prodávající zboží jiné osobě, přítomné v čase dodání zboží v dohodnutém místě dodání a zajistí si její podpis na dodacím listě s uvedením jejího jména a příjmení. Prodávající se při tom spoléhá na povinnost kupujícího oznámit včas osobu přejímatele a nezkoumá oprávnění jiné osoby jednat při převzetí zboží za kupujícího. V tomto případě platí stranami dohodnutá fikce, že jiná osoba jedná za kupujícího a je oprávněna v rozsahu smluvního vztahu zboží převzít a kupujícího tímto úkonem zavazovat. Není-li na dodacím místě v předem dohodnutém čase dodání přítomna žádná osoba, odveze prodávající zpět do místa zahájení přepravy. Veškeré náklady, vzniklé s opětovnou přepravou zboží do místa dodání, hradí prodávajícímu kupující.
 • Pokud není uvedeno jinak, platí závazky a povinnosti smluvních stran dle podmínek, uvedených v Incoterms 2010.
 • Zboží je baleno obvyklým způsobem, standardně pouze do technologicky nutných obalů – dle zboží (sudy, krabice, dřevěné bedny, apod.).
 • Pokud je kupujícím písemně vyžadováno jiné balení, včetně transportního, je toto za příplatek a musí být předem prodávajícím odsouhlaseno.
 • Nevyžaduje-li kupující transportní balení, prodávající neručí za nakládání, způsob balení ani jeho vhodnost k přepravě. Vlastní nakládání takového zboží si kupující zabezpečuje sám a prodávající, či jeho smluvní partneři, může při nakládání pomáhat na žádost kupujícího a na jeho riziko.
 • Nakládání zboží, baleného v obalech prodávajícího, na dopravní prostředek kupujícího či jeho smluvního dopravce, zabezpečuje prodávající či jeho smluvní partner na vlastní náklady a riziko.
 • Pokud nebyla kupujícím výslovně objednána doprava včetně složení (za příplatek), je skládání zboží povinen zabezpečit kupujíc i na vlastní náklady a riziko. Kupující je rovněž povinen na vlastní náklady a riziko řádně zabezpečit situaci v místě skládky zboží (např. zabezpečením vhodného přístupu, zajištěním povolení k vjezdu apod.) a zajistit vhodné vykládací zařízení, popř. dostatek pracovních sil pro rychlou vykládku.
 • Kupující bere na vědomí, že zboží je expedováno prodávajícím na vratných transportních stojanech, jejichž hodnota je 8.000 Kč za ks a 16.000 Kč/ks vyšší 2,1 metru. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen vrátit vratný ocelový stojan prodávajícímu nejpozději do 30 dnů nebo do 15 dnů u stojanů vyšších než 2,1 m) od dodání zboží. Dále se smluvní strany dohodly, že počínaje 31/16-dnem po dodání zboží vzniká prodávajícímu nárok na naúčtování půjčovného za zapůjčení vratných ocelových stojanů ve výši 500 Kč za kus a den, 1.000 Kč za kus a den vyšší 2,1 metru, a to až do 60-tého dne od dodání zboží. Na půjčovné bude
 • vystaven daňový doklad – faktura se splatností 90 dnů od vystavení daňového dokladu. Nevrátí-li kupující vratný ocelový stojan ani ve lhůtě do 60 dnů od dodání zboží, považuje se vratný transportní stojan 61-ním dnem po dodání zboží za předmět koupě mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení kupní ceny vratného ocelového stojanu (ve výši dle platného ceníku prodávajícího). Kupní cena je splatná do 90 dnů od vystavení daňového dokladu- faktury prodávajícím. Smluvní strany si pro tento případ koupě sjednávají výhradu vlastnictví vratných transportních obalů až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.
 • Po dobu trvání zápůjčky stojanu a/nebo do okamžiku převodu vlastnického práva ke stojanu z prodávajícího na kupujícího odpovídá kupující za škodu na transportním obalu, vzniklou jeho poškozením nebo ztrátou a je povinen jí uhradit v plné výši.
 • S nevratnými obaly, fixačními prostředky, proložkami apod. je odběratel povinen naložit dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
 • Dohodnutá cena zboží, přesně specifikovaného v návrhu na uzavření kupní smlouvy, je cena vypočtená dle ceníku výrobků, zboží či služeb prodávajícího (tzv. ceníková cena) platného v době přijetí návrhu (bez balení, dopravy a jiných příplatků jako např. energetický příplatek, poštovné, atd.) nebo cena sjednaná stranami dohodou jinak.
 • Pokud kupující požaduje cenu, která vychází z platné cenové nabídky dříve prodávajícím zpracované, je kupující tuto skutečnost povinen písemně vyznačit uvedením čísla cenové nabídky v objednávce. Pokud tak neučiní, bude cena účtována dle prvního bodu této kapitoly.
 • Dohodnutou cenou se rozumí cena v Kč bez daně z přidané hodnoty.
 • Pokud prodávající dodá, po dohodě s kupujícím, zboží na místo určení, je oprávněn vyúčtovat kupujícímu přepravné a manipulaci dle obvyklých cen dopravců, nedohodnou-li se strany písemně na něčem jiném.
 • Způsob zaokrouhlování některých údajů (tloušťky, rozměrů, plochy, ceny apod.) pro výpočet ceny je stanoven v platných cenících a vztahuje se i pro individuální nabídky.
 • Není-li dohodnuto jinak, je za každou papírovou faktury vystavenou prodávajícím a zaslanou poštou účtován poplatek ve výši 50 Kč. Vystavení faktur elektronickou cestou (zasláním na e-mailovou adresu sdělenou kupujícím) není zpoplatněno.
 • Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu řádně a včas, tj. v určené lhůtě splatnosti, v její plné výši a bez jakékoliv srážky.
 • Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dodáním zboží kupujícímu, či třetí osobě, vystupující jeho jménem popř. uskladněním výrobku dle kapitoly: DODACÍ PODMÍNKY, SKLADOVÁNÍ těchto VODP. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je daňový doklad (faktura), vystavený prodávajícím a obsahující veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 • Prodávající má právo vyžádat si v jednotlivých případech před uzavřením kupní smlouvy zaplacení zálohy či jiného zajištění závazku kupujícího zaplatit kupní cenu, např. ujednání o smluvní pokutě, ručení třetí osobou, zřízení zástavního práva či formou ručení osoby ve funkci statutárního orgánu nebo ručení osob, jež jsou členem statutárního orgánu (zajišťovací směnky bez protestu, atd.) a jiných institutů k zajištění závazků.
 • Cena za zboží je úplně zaplacena (dluh je uhrazen) připsáním částky ve fakturované výši na účet prodávajícího, vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením částky v hotovosti.
 • V případě, že na platebním příkazu kupující neuvede variabilní symbol, či uvede variabilní symbol neexistujícího daňového dokladu, je prodávající oprávněn tuto platbu přiřadit k jakémukoliv splatnému závazku.
 • Pokud kupující bude v prodlení s platbou u jednoho nebo více daňových dokladů o více než 14 kalendářních dnů nebo platby zastavil nebo se podstatně zhoršila jeho majetková situace, je prodávající oprávněn zastavit veškeré dodávky zboží a služeb, a to i v případě, že byla dle znění těchto pojistných podmínek platně uzavřena kupní smlouva. Dále je prodávající oprávněn zastavit příjem všech nových objednávek.
 • Pokud kupující bude v prodlení s platbou u jednoho nebo více daňových dokladů o více než 14 kalendářních dnů nebo platby zastavil nebo se podstatně zhoršila jeho majetková situace, stávají se veškeré pohledávky prodávajícího splatnými okamžitě. Prodávající má rovněž právo vyžádat si zboží zpět k pokrytí nebo minimalizaci takto vzniklých nákladů. Zároveň se ruší i všechny sjednané platební a obchodní úlevy, prolongace. U otevřených objednávek může prodávající jednostranně změnit platební podmínku, objednávku vyloučit z výroby nebo změnit její termín dodání. U případné další objednávky může prodávající požadovat zálohu, nebo dodávku této objednávky odmítnout.
 • Kupující nemá právo vznést jakékoliv protipožadavky k platebním podmínkám prodávajícího z jakéhokoliv důvodu ani dodatečně vyžadovat předem nedohodnuté nepovinné dokumenty (např. dodatečné vyžadování certifikátů na výrobek, pokud toto nebylo odsouhlaseno před zadáním zakázky, atd.).
 • K započtení není způsobilá pohledávka kupujícího, vzniklá z titulu prodlení prodávajícího s dodáním zboží nebo z titulu kupujícím uplatněné vady na dodaném zboží nebo z jiného právního titulu, na základě kterého kupující uplatňuje po prodávajícím peněžní plnění.
 • Neuzavřená reklamační řízení, pokud důvod neuzavření neleží na straně prodávajícího, nejsou důvodem k prodlení s platbou.
 • Pokud není zboží odebíráno ze skladu, platí individuální dodací lhůty, určené prodávajícím nebo mezi stranami dohodnuté pravidlo, že prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k obchodním zvyklostem, vztahujícím se na dané zboží, nejpozději však v maximální dodací lhůtě pro příslušné zboží, která je na vyžádání k nahlédnutí na provozovně prodávajícího. Lhůta dodání, uvedená na potvrzení zakázky, je pouze indikativní a může být dodatečně prodávajícím jednostranně prodloužena, maximálně však o 30 kalendářních dnů.
 • Je-li dodací lhůta stanovena v závislosti na splnění povinnosti kupujícího (např. složení zálohy apod.) začíná lhůta uvedená v prvním bodu této kapitoly běžet ode dne splnění této povinnosti.
 • Prodávající je oprávněn dodat zboží i v částečných dodávkách a před stanovenou dobou plnění a kupující je povinen tuto dodávku převzít. Oprávnění k fakturaci dodané objednávky nebo její části kupujícímu vzniká dnem jejího dodání.
 • Za dodržení termínu dodání a závazku dodat je považováno uskutečnění dodávky, popř. umožnění kupujícímu nebo jím pověřené osobě si zboží převzít, jsou-li na jeho straně splněny všechny podmínky k vydání zboží, popř. informace prodávajícího kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí v potvrzeném nebo náhradním termínu u prodávajícího nebo na jiném písemně smluveném místě.
 • Nesplní-li prodávající svůj závazek včas v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, včetně zpoždění dodávek od jeho dodavatelů a subdodavatelů, nebude toto zpoždění považováno za prodlení a doba plnění se přiměřeně přizpůsobí charakteru a délce trvání okolností, vylučujících odpovědnost.
 • Prodávající není v prodlení s plněním pro překážky způsobené kupujícím.
 • V případech nahodilých nebo mimořádných událostí, vzniklých bez zavinění prodávajícího, tj. vzniklých náhodou nebo neočekávaně vlivem přírodních sil (např. živelné pohromy, požár, povodeň, atd.) nebo lidským jednáním (poruchy v dopravě, stávky, výluky, veřejná porušení pořádku, mobilizace, embargo, povstání, zákaz převodu deviz, omezení dodávek energie, technické závady, pracovní konflikty, přerušení nebo ukončení výroby materiálu, atd.) tzv. zásahem vyšší moci, kterému nelze odolat a které ztěžují nebo znemožňují prodávajícímu či jeho dodavatelům řádně a včas dodat zboží, se nepovažuje za porušení jeho smluvních povinností z titulu uzavřené kupní smlouvy a kupujícímu tím nevznikne právo od smlouvy odstoupit ani nárokovat zákonné nebo smluvené sankce. Pokud zásah tzv. vyšší moci zaviní, že prodávající se ocitne v prodlení s plněním svého závazku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou tzv. zásah vyšší moci trval.
 • Výrobky jsou vyráběny a zboží dodáváno v souladu s platnými ČSN EN pro daný výrobek či zboží, prodávající není odpovědný za posuzování vhodnosti zboží či výrobku pro účely, ke kterým je kupující hodlá použít, pokud není v konkrétním případě písemně dohodnuto něco jiného.
 • V případech, kdy nejsou tyto normy stanoveny, platí interní předpisy a doporučení prodávajícího. V případě jejich absence zvyklosti na příslušném trhu.
 • Prodávající je povinen na vyžádání kupujícího doložit pouze prohlášení o shodě popř. jiné zákonem stanovené dokumenty.
 • Požadavek na předložení či dodání nepovinných certifikátů, atestů či jiných dokumentů či dokladů je kupující povinen vznést před uzavřením kupní smlouvy a tyto budou dodány prodávajícím po dodávce zboží, na základě vzájemné dohody a odsouhlasení. Nesplnění dodatečně vzneseného požadavku není důvodem k odmítnutí dodávky či její neuhrazení.
 • Všechny údaje, uvedené v katalozích, cenících, nabídkách apod., jako jsou rozměry, hmotnosti, parametry, barvy, atd., jsou závazné a platné pouze tehdy, pokud je toto výslovně potvrzeno prodávajícím u konkrétní zakázky.
 • Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží odpovídající či srovnatelné jakosti se srovnatelnými základními technickými parametry požadovanými kupujícím, bez ohledu na případný obchodní název výrobku a kupující je povinen takové plnění přijmout.
 • Postup při reklamaci se řídí platným Reklamačním řádem prodávajícího, který je zveřejněn v provozovně prodávajícího a je přístupný na jeho webových stránkách www.alfaglass.cz.
 • Kupující nebo jeho zástupce je povinen si zboží při převzetí řádně prohlédnout, zkontrolovat jeho množství, jakost, neporušenost jeho obalů a ihned oznámit prodávajícímu případné vady zápisem na dodacím listu zjištění zjevných vad. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které mohly být zjištěny kupujícím již při jeho převzetí tzv. zjevné vady (lomy, venkovní škráby, mušle apod.) pokud na jejich existenci kupující neupozornil při převzetí, zápisem na dodacím listu.
 • Na zboží, u kterého kupující uhradil prodávajícímu v plné výši celou kupní cenu, prodávající poskytuje záruku za jakost v délce, která končí nejdéle 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, a byl-li kupující v prodlení s převzetím zboží ode dne, kdy bylo zboží připraveno k předání kupujícímu.
 • Prodávající poskytuje u některých výrobků prodlouženou záruku, která je specifikovaná v dílčích kupních smlouvách nebo vystavených záručních prohlášeních či cenících prodávajícího. Ujednání o smluvním prodloužení záruční doby se uzavírá s rozvazovací podmínkou spočívající v tom, že zaniká, nesplatí-li kupující sjednanou kupní cenu řádně a včas.
 • Vadou výrobku ani zhoršením jeho jakosti není, a z odpovědnosti za vady a jakost jsou vyloučeny změny na jeho stavu nebo vlastností, pokud k nim došlo působením fyzikálních a jiných přírodních procesů, zahájených bez zásahů osoby a dále některé specifické vlastnosti výrobků uvedené v dokumentu „Specifické vlastnosti skla“.
 • Záruka zboží je podmíněna jeho správnou přepravou, skladováním, manipulací, použitím, odbornou montáží a údržbou dle všeobecně platných předpisů, popř. předpisů prodávajícího. Reklamaci nelze uznat, pokud závada byla způsobena vyšší mocí (např. požár, povodeň, krupobití,..)
 • Zveřejněné údaje o funkčních vlastnostech zboží, např. koeficient tepelné propustnosti, propustnost světla, zvukový útlum, světelná reflexe, atd. se řídí platnými normami výrobce, zkušebními předpisy a hraničními podmínkami uvedenými v těchto dokumentech. Při instalaci do staveb se skutečné podmínky mohou odchylovat od hraničních podmínek uvedených v těchto dokumentech, např. teplota okolí, kolísání tlaku vzduchu, vložení meziskelních příček, atd. Tímto se mohou skutečné hodnoty měnit od hodnot uvedených. Takovéto odchylky nemohou být předmětem reklamace.
 • Každá reklamace výrobku, zboží či služby musí být kupujícím uplatněna písemnou formou s vyznačením důvodu reklamace a doručena společně se zbožím na adresu prodávajícího, bez zbytečného odkladu po zjištění vady v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího, pokud není v konkrétním případě mezi stranami písemně dohodnuto něco jiného. Prodávající má právo kontroly reklamovaného zboží.
 • Veškeré jednorázové šablony jsou prodávajícím archivovány po dobu 30 dní od dodání zboží kupujícímu a následně likvidovány, pokud si je kupující nevyžádá nebo pokud neběží reklamační řízení. Dodá-li kupující šablony pro opakovanou a typizovanou výrobu (řádně poznačeno na šabloně), zůstávají tyto šablony prodávajícímu k pozdějšímu posuzování.
 • Neobjedná-li kupující zboží v jedné objednávce, prodávající neručí za naprostou shodu zboží dodávaného v různých časových intervalech a vyrobených v různých šaržích (např. barevná odlišnost materiálů, atd.).
 • Prodávající nenese odpovědnost za konečný výsledek technologického procesu provedeném na vlastním materiálu dodaného kupujícím (např. na vlastním skle, atd.) nebo materiálu či výrobku, který kupující dodal pro další zpracování nebo zabudování do zboží či jeho kompletaci.
 • Kupující je povinen, v případech kdy zjistí, že dodané zboží neodpovídá zboží objednanému, nebo vykazuje viditelné vady nebo zboží neodpovídá ČSN nebo EN pro daný výrobek, zboží nebo službu, popř. obecně platným předpisům nebo normám, takové zboží vyřadit z dalšího procesu zpracování (kompletace, osazování, atd.) a ihned písemně informovat prodávajícího a vyčkat jeho pokynů.
 • Nárok na náhradu újmy kupujícího (ať už majetkové, tak i nemajetkové) související s uplatněnou vadou zboží kupujícím a náklady s tím spojené jsou prodávajícím omezeny. Při oprávněnosti reklamace je prodávajícím hrazena maximálně v plné výši hodnoty reklamovaného výrobku vyjádřené cenou bez DPH uvedenou na daňovém dokladu a poníženou o případnou slevu poskytnutou jak v okamžiku fakturace, tak i kdykoliv později. Jiné nároky na náhradu újmy kupujícího jsou vyloučeny.
 • Kupující nemá nárok na náhradu újmy (ať už majetkové, nebo nemajetkové) v rozsahu, v jakém může dosáhnout uspokojení svého nároku z práv z odpovědnosti za vady zboží; je-li nárok kupujícího z vady zboží uspokojen poskytnutím slevy z ceny, nepřísluší kupujícímu právo na jinou náhradu (včetně případné újmy).
 • Nelze uznat žádné reklamace a závady, jestliže podmínky pro užití zboží nevyhovují technickým normám a podmínkám prodávajícího, ČSN, EN, popř. všeobecně známým podmínkám o vhodnosti zboží nebo je jejich reklamace pro jejich specifické vlastnosti zcela vyloučena.
 • Nárok kupujícího z vad dodávaného zboží bude prodávajícím odmítnut, nepodá-li kupující zprávu o vadách neprodleně potom, kdy vady zjistil resp., kdy mohly být při vynaložení odborné péče zjištěny.
 • Neuvede-li kupující v oznámení o vadě jinak, má se zato, že nárokuje dodání nového zboží stejného druhu, množství a stejných specifikací (dále též „náhradní plnění“). Při poskytnutí náhradního plnění je zasláno kupujícímu potvrzení objednávky. Prodávající v tomto případě postupuje obdobně jako v případě nové objednávky.
 • Je-li uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím rámcová kupní smlouva, po přijetí reklamace jsou reklamované produkty ihned zadávány do výroby a následně fakturovány kupujícímu jako náhradní plnění. V případě uznání oprávněnosti nároku kupujícího vyplývajícího z reklamačního řízení jsou fakturované náklady kupujícímu hrazeny v plné výši hodnoty reklamovaného produktu – formou dobropisu (opravného daňového dokladu). Jiné nároky na náhradu jsou vyloučeny. V případě, že prodávající neuzná oprávněnost nároku kupujícího, uplatnění nároku na reklamaci se považuje za novou objednávku. Dnem sdělení prodávajícího
 • kupujícímu o neuznání nároku kupujícího z odpovědnosti za vady dochází k potvrzení nové objednávky a prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení ceny náhradního plnění.
 • Pokud nelze identifikovat původ výrobku, či jeho některé vlastnosti, z důvodu výslovného požadavku kupujícího na změnu či odmítnutí standardního značení výrobku prodávajícím, nelze reklamaci uznat.
 • Pokud prodávající vyhodnotí z dostupných informací reklamaci jako neoprávněnou, a kupující přesto trvá na jejím opětovném posouzení na místě jím definovaném, považuje se tento požadavek kupujícího za objednávku poradenské činnosti prodávajícího, která je honorována dle platného ceníku. Kupující s tímto postupem výslovně souhlasí.
 • Je-li prodávající v prodlení se splněním závazku dodat zboží řádně a včas, dohodly si strany smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení, kterou může kupující účtovat prodávajícímu, celkem však nejvýše do 15 % z kupní ceny zboží. Jiné nároky jsou vyloučeny.
 • Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, dohodly si strany smluvní pokutu, prodávajícímu vznikne právo a kupující je povinen a zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení se zaplacením svého peněžitého závazku.
 • Prodávajícímu vznikne právo od smlouvy odstoupit, je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny tohoto nebo jiného předcházejícího závazku nebo byl-li proti němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo úpadek řešený konkursem nebo reorganizací podle zvláštních zákonů nebo byl zrušen s likvidací. Neodstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedených důvodů, má právo jednostranným právním úkonem změnit podmínky dodání zboží.
 • V případě, že prodávající využije svého práva a od smlouvy odstoupí, je před vrácením poskytnuté zálohy či jiné formy ručení oprávněn přednostně uspokojit své oprávněné nároky, vzniklé porušením smluvních či zákonných povinností kupujícího a to i v jiných obchodních případech uskutečněných mezi kupujícím a prodávajícím, vůči kupujícímu.
 • Smluvní strany se dohodly, že kupující snáší všechny přímé či nepřímé náklady související s případným vymáháním pohledávky neuhrazené v termínu splatnosti, tj. zejména věcné náklady, cestovné, náklady na právní služby, správní a soudní poplatky, atd.
 • Je-li prodávající v prodlení s plněním kupní smlouvy o více než 30 kalendářních dnů přes písemnou výzvu kupujícího s upozorněním na existenci prodlení, má kupující právo od smlouvy jednostranně odstoupit.
 • Odstoupí-li prodávající v souladu se zákonem, dohodnutými podmínkami či podmínkami stanovenými v těchto VODP od smlouvy, nebude se při posuzování nároku na náhradu škody přihlížet k případnému uskutečněnému náhradnímu prodeji výrobků.
 • Prodávající je oprávněn postoupit své pohledávky a jiná práva za kupujícím vzniklá z titulu kupní smlouvy na třetí subjekt.
 • Smluvní strany se výslovně dohodly a svým podpisem potvrzují, že změna okolností anebo nemožnosti plnění na straně jedné z nich není důvodem k ukončení smlouvy.
 • Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího všechna rizika za poškození, ztrátu nebo zničení zboží.
 • Okamžikem převzetí zboží je kupující zcela a výhradně odpovědný za způsob použití zboží, skladování a další manipulaci. Kupující rovněž odpovídá za dodržování právních norem, které se vztahují k ochraně prostředí v souvislosti se zbožím, jeho balením a balícím materiálem.
 • Kupující plně odpovídá za způsob použití zboží. Prodávající zásadně neprověřuje vhodnost použití zboží.
 • Prodávající odpovídá za vhodnost použití výrobků a zboží pouze v případech, kdy toto písemně potvrdil, v definovaném rozsahu a za stanovených podmínek, které byly kupujícím deklarovány.
 • Případné nároky z vad zboží prodávající uspokojí dle vlastní volby dodáním náhradního či chybějícího zboží, opravou zboží, poskytnutím přiměřené slevy, případně odstraněním právních vad zboží.
 • Prodávající neodpovídá za škody, vzniklé nesprávným použitím zboží, nesprávným skladováním, přepravou, montáží či údržbou.
 • Nárok prodávajícího na náhradu újmy (ať už majetkové nebo nemajetkové) není zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení kupujícím dotčen.
 • Nároky kupujícího na náhradu škody či vícenákladů v případech, kdy kupující nedodržel podmínky stanovené těmito VODP, jsou vyloučeny. V ostatních případech je možné nárok uplatnit jen tehdy, pokud takové právo zakládají kupujícímu VODP, smlouva a v případech v nich neupravených závazný právní předpis.
 • Právní úkony, směřující ke vzniku, změně, zániku nebo zrušení smlouvy vyžadují písemnou formu.
 • Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou stranu bez zbytečného odkladu o případné změně skutečností, uvedených v kupní smlouvě.
 • V konkrétních případech jsou písemně dohodnuté smluvní podmínky, uvedené ve smlouvách, nadřazeny těmto VODP.
 • Strany se zavazují případné spory řešit smírnou cestou. Pokud jí nebude dosaženo, pak pro všechny spory, vzniklé přímo či nepřímo ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím nebo výkladem těchto Všeobecných obchodních podmínek, je místně příslušný soud dle sídla závodu prodávajícího, sídlícího v Praze 6 – Bubeneč.
 • Stanou-li se jednotlivá ustanovení VODP neúčinnými, nebude tímto dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Místo neúčinných ustanovení bude písemně dohodnuto nové ustanovení odpovídající smyslu a účelu uzavřeného závazkového vztahu.
 • VODP jsou součástí kupní smlouvy a nabývají vůči účastníkům účinnosti dnem uzavření kupní smlouvy. VODP nemusí být samostatně účastníky smluvního vztahu podepisovány, jelikož kupující měl možnost se s nimi před uzavřením smluvního vztahu seznámit.

Tyto VODP jsou účinné od 1.4.2014

Tomáš Zemek
Jednatel společnosti Sklenářství Alfaglass s.r.o.